Vedtægter – IHF

Idrætsforeningen Hasle-Fuglebakken

  Vedtægter

§

1: Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Idrætsforeningen Hasle-Fuglebakken IHF
Foreningens hjemsted er Århus kommune.
Foreningens farver er rød og blå, som det fremgår af det officielle logo

§

2: Formål

stk. 1. Foreningen har til formål at udbrede interessen for idræt ved at foranstalte træning og deltagelse i turneringer, stævner og opvisninger. Foreningen skal iøvrigt virke for idrætsungdommens oplysning og udvikling.
stk. 2. Foreningen kan i egne lokaler drive kantinevirksomhed med/uden alkoholbevilling.

§

3: Repræsentantskabet

stk. 1. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.
stk. 2. Repræsentantskabet består af en hovedbestyrelse samt et antal repræsentanter fra foreningens afdelinger.
stk. 3. En afdelings medlemstal pr. 1.10. er afgørende for antallet af afdelingens repræsentanter efter følgende skala: fra 0- 100 medlemmer giver 2 rep. fra 101- 150 medlemmer giver 3 rep. fra 151- 250 medlemmer giver 4 rep. fra 251- 350 medlemmer giver 5 rep. fra 351- 500 medlemmer giver 6 rep. fra 501- 700 medlemmer giver 7 rep. fra 701- 950 medlemmer giver 8 rep. fra 951-1200 medlemmer giver 9 rep. fra 1201- medlemmer giver 10 rep. Ved opgørelse af en afdelings medlemstal iagttages, at flere personer tilmeldt på samme medlemskort tælles som et medlem, og at en person uanset deltagelse i flere discipliner indenfor afdelingen ligeledes tælles som et medlem.
stk. 4. En afdelingsbestyrelse kan enten selv udpege afdelingens repræsentanter eller lade dem vælge.
stk. 5. Repræsentantskabet vælger hovedformand, hovedkasserer, hoved- sekretær + 5 menige medlemmer + 2 suppleanter .

§

4: Hovedbestyrelsen

stk. 1. Hovedbestyrelsen består af den af repræsentantskabet valgte hovedformand, hovedsekretær, hovedkasserer og 5 menige medlemmer samt endvidere af 1 medlem fra hver afdelingsbestyrelse. Afdelingens medlem af hovedbestyrelsen er samtidig automatisk medlem af repræsentantskabet.
stk. 2. Valg til hovedbestyrelsen gælder for en periode af 2 år, for suppleanter dog kun 1 år.
stk. 3. Hovedformand + 3 menige medlemmer afgår i lige årstal, hoved- kasserer + hovedsekretær og 2 menige medlemmer i ulige årstal.
stk. 4. Formanden sammenkalder til hovedbestyrelsesmøde, når der er behov herfor. Møde skal endvidere afholdes, når krav herom fremsættes af mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer.
stk. 5. Hovedbestyre1sen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er mødt.
stk. 6. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Alle afgørelser nedfælles i mødereferater .
stk. 7. Ved afstemning gør simpel stemmeflertal udslaget. Er stemmerne lige, bortfalder forslaget.
stk. 8. Ved optagelse af lån, pantsætning samt køb eller salg af fast ejendom tegnes foreningen af mindst 3 medlemmer af hovedbestyrelsen. Til gennemførelse af de daglige forretninger tegnes foreningen af hovedformanden eller af 2 af repræsentantskabet valgte hovedbestyrelsesmedlemmer i forening.
stk. 9. Ved optagelse af lån, pantsætning eller køb og salg af fast ejendom ska1 dispositioner godkendes af hovedbestyrelsen.
stk. 10. Foreningens midler skal bortset fra mindre beløb til foreståelse af den daglige drift på betryggende måde være placeret i bank, sparekasse eller på postgiro. Foreningens værdipapirer skal være noteret på navn.
stk. 11. Hovedbestyrelsen kan alene eller efter indstilling fra en afdelingsbestyrelse udnævne æresmedlemmer og tildele foreningens hæderstegn.

§

5: Forretningsudvalget

Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af hoved-formanden, hovedkassereren, hovedsekretæren samt yderligere 2 eller 3 medlemmer fra hovedbestyrelsen til at varetage det daglige arbejde, herunder møders forberedelse og effektuering af vedtagelser.

§

6: Repræsentantskabsmødet

stk. 1. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i maj måned med følgende dagsorden :

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Årsregnskabet.
4. Beretning fra afdelingerne.
5. Indkomne forslag.
6. Valg.
7. Eventuelt.

stk. 2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når hoved- bestyrelsen ønsker det, eller når 2 afdelingsbestyrelser skriftligt forlanger det til behandling af et angivet emne; i sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse ske senest 14 dage efter at kravet er fremført.
stk. 3. Indkaldelse til ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabs- møde skal ske med 14 dages skriftligt varsel til afdelingerne og sker alene ved opslag eller elektronisk.
stk. 4. Evt. forslag indsendes til hovedformanden senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.
stk. 5. Ved afstemninger gør simpel stemmeflerhed udslaget. Er stemmerne lige, bortfalder forslaget. Til vedtagelse af nye love eller til ændring af de bestående, kræves 2/3 majoritet. Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 majoritet. Ved beregning af 2/3 majoritet tæller alene afgivne ja og nej stemmer. Foreningen kan ikke opløses, så længe en afdeling med mindst 20 aktive medlemmer ønsker dens beståen. Ved opløsning tilfalder foreningens midler IDRÆTSSAMVIRKET, Århus.

§

7: Afdelingerne

stk. 1. Hver afdeling arbejder økonomisk og administrativt selvstændigt og uafhængigt af de øvrige afdelinger .
stk. 2. Hver afdeling vælger en bestyrelse til at forestå den daglige ledelse. Bestyrelsen kan omfatte fra 3-9 medlemmer; heraf vælges formand, kasserer og sekretær særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
stk. 3. Valg gælder for en periode af 2 år og således, at formanden samt halvdelen af bestyrelsen afgår i ulige årstal, medens den anden halvdel af bestyrelsen, heri medregnet kasserer og sekretær, afgår i lige årstal. Såfremt der i en afdeling er eller oprettes et særskilt udvalg, kan formanden for dette udvalg indtræde i bestyrelsen som medlem.
stk. 4. De enkelte afdelinger betaler foreningskontingent til hovedkassen. Kontingentets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen meddeler inden 31.12. de enkelte afdelinger størrelsen af det fastsatte kontingent, der er fastsat for det umiddelbart påfølgende regnskabsår.
stk. 5. Ingen afdeling må påtage sig udgifter, som der i afdelingen ikke er økonomisk basis for. Alle aftaler om honorarer og vederlag meddeles hovedbestyrelsen.
stk. 6. En afdelingsbestyrelse tildeler afdelingens hædersbevisninger samt indstiller til hovedbestyrelsen at udnævne æresmedlemmer og tildele foreningens hæderstegn.
stk. 7. Ordinær generalforsamling afholdes inden 15. april med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Årsregnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg.
7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 eller 50 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det. Indkaldelse til generalforsamling sker med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i de loka1e dagblade. og for ekstraordinær generalforsamling skal indkaldelse ske senest 14 dage efter, at kravet er fremført. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, må indsendes til bestyrelsens formand senest 8 dage før afholdelsen. Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte medlemmer samt de af repræsentantskabet valgte hovedbestyrelsesmedlemmer; for medlemmer under 16 år dog ved forældre eller værge. Ingen af de fremmødte kan afgive mere end en stemme. Valgbare er alle afdelingens tilstedeværende medlemmer over 16 år. Et medlem, der er forhindret, kan dog vælges, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn.
stk. 8. Ved afstemninger iagttages reglerne i § 6, stk. 5.
stk. 9. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.
stk. 10. Senest 30 dage før afdelingsgeneralforsamlingen fremsender afdelingerne budgetforslag for det kommende år til forretningsudvalget. Indkaldelse til afdelingsgeneralforsamling må ikke ske, før forretningsudvalget har godkendt budgetforslaget. Ingen afdeling må uden forretningsudvalgets godkendelse påtage sig udgifter, som der ikke er dækning for i det godkendte budget, og forretningsudvalget er til enhver tid bemyndiget til at foretage budgetkontrol.
stk. 11. Eventuelle økonomiske krav mod afdelingerne kan kun søges fyldestgjort i afdelingernes formue.

§

8: Kontingent

stk. 1. Aktive medlemmer betaler det til enhver tid gældende indskud og kontingent fastsat af afdelingsgeneralforsamlingen. Kontingent betales forud.
stk. 2. Medlemmer kan i særlige tilfælde helt eller delvist fritages for kontingentbetaling.
stk. 3. Hvis et medlem skylder kontingent, og det på trods af påkrav herom ikke betaler det skyldige beløb inden en nærmere fastsat frist, skal det pågældende medlem udelukkes af foreningen og kan ikke optages på ny, før det skyldige beløb og nyt indskud er betalt.
stk. 4. Udelukkelse fra en afdeling på grund af restance skal af afdelingsbestyrelsen indberettes til hovedbestyrelsen.

§

9: Medlemmer

stk. 1. Foreningen optager aktive og passive medlemmer. Aktive medlemmer skal opfylde de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat som betingelse for foreningens tilknytning til Dansk Idræts Forbund og respektive forbund og unioner.
stk. 2. Enhver indmeldelse er bindende for 6 mdr., afdelingsbestyrelsen kan dog dispensere herfra.
stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt til afdelingskassereren med mindst 1 måneds varsel til den følgende betalingstermins begyndelse. Afdelingsbestyrelsen kan idømme et medlem karantæne. Afgørelser herom skal straks indberettes til hovedbestyrelsen, der alene træffer beslutning om en evt. eksklusion. Ved eksklusion skal medlemmet skriftligt underrettes herom og meddeles frist til indenfor 14 dage at fremsende skriftlig indsigelse imod eksklusionen. Fremkommer skriftlig indsigelse inden fristens udløb, forelægges sagen på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor godkendelse af eksklusionen kræver 2/3 majoritet.

§

10: Kontingent

stk. 1. Hovedafdelingens regnskabsår løber fra 1.4.-31.3. Afdelingerne fastsætter regnskabsåret, således at afslutningstidspunktet ligger i perioden 31.12.-31.3.
stk. 2. Årsregnskaberne skal indeholde driftsregnskab og status. Hovedafdelingens regnskab skal godkendes af hovedbestyrelsen, inden det forelægges repræsentantskabet. Afdelingernes regnskaber skal godkendes af afdelingsbestyrelserne inden forelæggelse for afdelings- generalforsamlingerne.
stk. 3. Hovedafde1ingens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, valgt af repræsentantskabet for 1 år. Afdelingernes regnskab revideres af en af repræsentantskabet for 1 år ad gangen va1gt revisor. Repræsentantskabet vælger desuden for 1 år ad gangen 1 revisor- suppleant. Afdelingen kan derudover på afdelingsgeneralforsamlingen vælge eller antage en revisor for 1 år ad gangen.

§

11: Henvendelse til offentligheden

Henvendelse fra afdelingen til det offentlige, kommunale institutioner etc. skal godkendes og påtegnes af hovedbestyrelsen, når det ikke drejer sig om rent sportslige arrangementer e1ler anliggender.

§

12: Fortolkning

Fortolkning af disse love afgøres i tvivlstilfælde af hovedbestyrelsen, hvis afgørelse kan indankes for repræsentantskabet.


Vedtaget på IHF’s stiftende repræsentantskabsmøde 14.6.1973. Sidst ændret på repræsentantskabsmøde 20.5.2009